مزایای استفاده از دستگاه پوز

مزایای استفاده از دستگاه پوز

مزایای استفاده از دستگاه پوز

دیگر نیاز به حمل پول نقد نیست و از این رو باعث افزایش امنیت می‌شود.

پرداخت وجه سفارش را خیلی سریع می‌کند.

مشکل پول خرد در فروشگاه را حل می‌کند.

استفاده آن خیلی آسان است و نیاز به آموزش ندارد.

برای نصب نیاز به دستگاه خاصی نیست. فقط یک پریز برق نیاز است.

امکان انتقال پول به صورت مستقیم به حساب فروشنده را دارد.